4

-pdf

 

 1
I – II
. .
“ , 1987.
4199

:

 

-.
« », , - . , , . , .

, . .
. ( ) , . , - . — I. , II: , . , IV. , V. — . « », .


, . .
. . .
. . :
1.
2. .
.-. .
. .
. . :
1.
2.
. . :
1.
2. .
3. .
. .
( ).
X. . .
. . :
1. !
2.
3.
. . :
1.
2.
, .
. .
. . .
. .
. . .
. .
. .
. . :
1. . 89 7.
2. . 89 8.
3. . 89 10.
.-. .
. . :
1.
2.
. . .
. . . ( )
. . :
1.
2.
. .
. . . 27 2. .
. .
. . :
1.
2.
. . . 36 4. .
. . .
. . .
. .
. . :
. .
2.
. . . ( )
. . .
. .
. .
. .
. . . 27 4.
. . . 6 2.
. . -.
. . . 17 6. .
. .
. .
. .
.-. .
. . .
. .
. .
. .
. . ( )
. . .
. . « » ( )
.-. . :
1. -
2. ,
3.
. .
. . :
1.
2.
. . :
1.
2. .
3. .
. . . 36 21. .
. . ( )
. -.
. .
. .
. .
. .
.-. .
. . :
1. -
2.
. . .
. . :
1.
2.
. . :
1. . 43 6.
2. . 43 7. .
. .
.-. .
. .
.-. .
. .
. . .
. . 96 13. .
. .
. . :
1.
2.
.
. . ( ).
. .
. .
. .
. . .
. .
. .
. .
. .
.-. .
. . . 98 5. .
. &.
. .
. .
. . . :
1.
2.
. . :
1.
2 81
3.
. .
.-. . :
1.
2.
3.
. .
. . .
. . ( )
. .
I.
. .
. .
. .
. 1.
. . :
1.
2.
. . .
. . . 68 2.
. . :
1.
2. .
3.
4.
. .
.-. .
. .
. .
. . :
1. . 39 6. .
2. . 9 10.
. .
. . .
. . :
1. .
2.
. . .
. . . 3 3. .
. .
. '. .
. . .
. . :
1.
2.
. . . 96 15. .
. .
. .
. .

II.
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
.-. . « »

III.
. . . 36 I. ( )
. . . 36.
. . 135
. . 137
. . ( ).
. . . 168 I. .
. 151 I. ( )
. -.
. . . 51 1. ˸
. .

IV.
. . . . .
. . . 123 3. .
. . :
1. . 46 18
2. . 32
3. . 65
4. . 58 34. .

V.
. .
. .
. . .
. .
. . .
. -.

 2
II - III
. .
“ , 1986.
4597

:

 

I.
. . .
. . :
1.
2. .
. . :
1.
2.
. . :
1.
2.
. . :
1. 1
2. 2
3.
. . . .-. . :
1.
2.
. . :
1.
2.
. .
1.
2.
. .
. . .
. . . . 68 5.
. . .
. .
. .
. . :
1.
2.
. .
. . .
. . :
1. . . 123 4.
2. . . 98 10.
. .
. .
. . :
1.
2.
. .
. .
. .
.-. . :
1.
2.
3.
. .
. . :
1.
2. .
. . .
. .
. . :
1. . . 68 16
2. . . 68 10
3. . . 68 8. '.
. . :
1. .
2. ,.
. . :
1.
2.
.-. .
. .
. .
. . :
1. . . 39 9
2. . . 39 10.
3. . . 39 15.
. .
. . —
. . .
. . .
. .
. .
. . . . 27 9.
. .
. . :
1. . . 15 10
2. . . 15 3
. .
. .
.-. .
. . :
1. - ( ). .
2. (« »)
3. .
. . . . 12 2
. . . . 2 5. . . :
1. , ( )
2. ( ).
3.
. . .
. -. .
. .
. . . . 17 1


II.
.-. . :
1.
2.
.-. .
. .
. . .
. .
. . .
.-. . :
1.
2.
3.
4.
. . ( )
. .
. .
. .
. . ( ).
. . (). . 78 1
. . . . 27 18 . . . . 5 5.

IV.
. .
. . . . 37.V? 20
. . . . 176 24.
. . . . 68 19.
. . :
1. . 32 19.
2. . 47- 26.
. .
. .
. . .
. .


III.
.-. .
. . ( ). . 36 2
. .
.-. . ( 5)
. .
.. . . 84 2.
. . . . 43 6
V.
. .
. . . . 39 11
. . ( )
. , . . ( ).
. . ( )
. .
. .

 3
III- IV
. .
“ , 1988.
4970

:

 

I.
. . . . 41 8.
. .
. . . . 123 9
. . ( )
. .
. .
. .
. .
. . :
1.
2.
. .
. .
. .
. -. , , .
. . .
. .
. . . . 27 17.
. . :
1. . . 15
2. . . 15 18.
. . Ϩ
. . :
1.
2.
. .
. .
. . . . 109 5.
. . :
1. Ψ. . 39 23.
2. . . 39 13.
. . :
1.
2.
. . :
1.
2.
. .
. . Ѩ .
. . . . 76 10
. .
. .
. .
.-. . :
1. ( )
2.
3. .
. . :
1. . . 12 7
2. . . 12 4.
3. . . 12 5.
. . !.
. . ()
. . . . 9 17.
. . :
1.
2. .
. . . . 27 16.
. .
. . :
1.
2.
. . :
1. . . 68 18
2. . . 68 17.
3. . . 68 19
. . :
1.
2.
. . .
. .
. . .
. . . . 34 15
. . :
1. . . 65 1
2. . . 65 11
3. . . 65 2.
. .
. .

II.
. .
. —.-. .
.-. . :
1. ( ).
2. ( ).
.-. .
. .
. .
. . (). . 28 > 16
.-. . .
.-. .
. . . . 78 3

III.
. . -. . 60 4
. .
.-. . 1 ( )
. . ( ).
. . Ϩ ( )
. . . . 118 1 ( )
. . 1

IV.
. —. . .
. .
. . :
1. . 60 2
2. . 60 13
. .

V.
. .
. .
. .
. . 2.
. . (« »— 5)
. . :
1. , ( )
2. , ( )

 5
5- 6
. .
“ , 1993.
3166

:

 

 

 -
4 (zip 39 )