Ноты для готово-выборного баяна - И.С. Бах - Избранные произведения

Ноты для баяна

Ноты для голоса И.Бах

Маленькие прелюдии и фуги для фортепиано

Библиотека баяниста №89 (для трех баянов)

Органная музыка Выпуск 4

Чакона - для баяна

Репертуар для ансамблей русских народных инструментов

Еще много Баха здесь Полифонические пьесы для баяна 

Нотные сборники для баяна и аккордеона

 

 

 

Скачать ноты
И.С. Бах
Избранные произведения
в переложении для готово-выборного баяна
выпуск 1
составитель В. Ковтонюк
1996г.

содержание:

 

Избранные произведения для клавира

 

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Инициатором создания данного сборника является преподавательский состав народного отдела ДМШ № 21 САО г.Москвы (Севостьянова СЛ., Троицкая Н.В., Крупчанская Т.С., Мартынова Л.А., Ковтонюк В.В.).
Это первый выпуск, выходящий под рубрикой "Школа полифонии баяниста", в которой включены только произведения И.С.Баха.
Сборник состоит из двух разделов: "Клавирные произведения" и "Органные произведения", в которых подбор и расположение произведений осуществлен по принципу постепенного усложнения материала (от простого - к сложному). Каждый из разделов начинается с небольших и относительно несложных пьес и завершается уже довольно сложными (по фактуре) и большими (по объему) произведениями.
Это дает возможность учащемуся - баянисту пользоваться сборником, начиная буквально с младших классов детских музыкальных школ и до профессиональных учебных заведений.
Таким образом, данная работа является не просто сборником полифонических пьес, а своеобразным учебником для учащегося-баяниста, что и отвечает задачам по его созданию.
Те динамические оттенки и штрихи, которые составитель счел возможным указать, а также все темповые обозначения, отнюдь не являются обязательными, а носят лишь рекомендательный характер.
Условные обозначения являются стандартными:
Б - басы
В - выборная клавиатура
Аппликатура в произведениях проставляется учащимся самостоятельно.
В последующие выпуски будут включены полифонические произведения самых различных авторов.
В.Ковтонюк

переложение В. Ковтонюка

Скачать ноты Скачать сборник

 

Ноты к прелюдиям и фугам Баха
И.С. Бах
Маленькие прелюдии и фуги
в переложении для готово-выборного баяна
"Музыка", 1970г.
номер 6764

содержание:

 

Переложение А. ОНЕГИНА

Ноты к фугам и прелюдиям Скачать ноты

Спасибо Шафаяту за сборник!

 

Нотное издание pdf
J.S.Bach
Wybrane Utwory
na akordeon opracowal J.Orzechowski
PWM 5651

spis utworow:

 

Twórczość Jana.Sebastiana Bacha (1685—1750) reprezentuje szczytową formę rozwoju polifonicznej techniki kompozytorskiej, która niepodzielnie panowała do XVIII w. Gruntowne studia oraz wybitne zdolności muzyczne umożliwiły Bachowi piastowanie zaszczytnych stanowisk w charakterze nadwornego muzyka, kompozytora i dyrygenta jak również organisty w' ważniejszych niemieckich ośrodkach miejskich. W r. 1723 objął stanowisko organisty i kantora przy szkole Sw. Tomasza w Lipsku.
Bogata twórczość J. S. Bacha, z której duża część zaginęła, zawiera prawdziwe arcydzieła, ujęte przez Towarzystwo im. Bacha w zbiorowym wydaniu złożonym z 59 tomów. Wymienić tu należy 200 kantat, dwie pasje, Mszę h-moll, oratoria, kilkaset chorałów 4-głosowych, dużą ilość różnych utworów organowych (preludia, fugi, toccaty, fantazje, preludia chorałowe), utwory na jdawesyn (dostosowane przez różnych wydawców później do faktury fortepianowej), małe preludia i fugi, inwencje 2- i 3-głosowe, suity francuskie i angielskie, partity, koncerty, Wariacje Gotdbergowskie oraz zbiór preludiów i fug pt. Das wohltemperierte Kla-vier, utwory na skrzypce, na skrzypce i klawesyn oraz utwory orkiestrowe i kameralne.

Klawesynowe (fortepianowe) utwory J. S. Bacha, opracowane na akordeon i dostosowane do jego możliwości technicznych, odgrywają podstawową rolę w kształceniu muzykalności ucznia w oparciu o najwartościowszy materiał twórczy, wyrabiają jego wrażliwość na słyszenie równolegle prowadzonych linii melodycznych, kształcą techniczną sprawność, opartą na uniezależnieniu działania obu rąk.
Niniejszy zeszyt, przeznaczony na III rok nauki gry na akordeonie, stanowi dla ucznia dalszy etap po przerobieniu Łatwych utworów J. S. Bacha (wyd. PWM). Zeszyt zawiera wybór zaczerpnięty m. in. z Drobnych utworów, Małych preludiów oraz z Das wohltemperierte Klaoier (wyd. PWM — na fortepian).
Należy zwrócić uwagę na zachowanie oryginalnej pisowni basów, wykraczającej poza rzeczywistą skalę instrumentu.

Bourree F-dur ze Zbiorku nut Anny Magdaleny Bach
Małe preludium c-moll
Małe preludium d-moll
Małe preludium C-dur
Menuet z Suity francuskiej E-dur
Gawot z Suity francuskiej G-dur
Sarabanda G-dur z VI Suity na wiolonczelę
Małe preludium g-mołl
Małe preludium a-moll
Małe preludium d-moll
Menuet g-mołl ze Zbiorku Wilhelma Friedemanna Bacha
Gigue z Śarabandy z wariacjami C-dur
Polonez g-moll ze Zbiorku nut Anny Magdaleny Bach
Gawot z Suity francuskiej E-dur
Polonez z Suity francuskiej E-dur
Introdukcja A-dur z Kantaty chłopskiej
Preludium As-dur z Das wohltemperierte Klavier

Бурре F major из сборника примечаний Анны Магдалены Бах
Маленькая прелюдия до минор
Маленькая прелюдия в минорном исполнении
Небольшая прелюдия до мажор
Менуэт из французской сюиты по-майор
Гавот из французской сюиты по мажор
Сарабанда соль мажор из VI Suite для виолончели
Маленький pre-g-mołl
Небольшая прелюдия в минор
Маленькая прелюдия в минорном исполнении
Меню из g-mołl из коллекции Вильгельма Фридеманна Баха
Гига из Сарабанды с вариациями мажор
Полонез ми минор из сборника примечаний Анны Магдалены Бах
Гавот из французской сюиты по мажор
Полонез из французской сюиты по мажор
Введение в мажор из крестьянской кантаты
Прелюдия в мажор от Das wohltemperierte Klavier

Произведения Баха для аккордеона Скачать ноты

 

Кантата 21 Баха
J.S.Bach
Кantate №21
Editio Musica Budapest
z40067

содержание:

 

PREFACE

The authentic source of the cantata is the part material consisting of 31 parts and written partly by Bach himself. On the cover of the parts the date "1714, the third Sunday after Trinity" is also in his hand which probably referred to the first performance. Later the composer modified, corrected and made additions to the cantanta several times and he also loosened its liturgical restrictions by entering the note per ogni tempo (for any time—that is, for any day of the ecclesiastical year). The cantata received its final form in Leipzig where it was first performed on June 13th, 1723 shortly after Bach's official installation. The original parts, on which the present edition is based, contain all of Bach's modifications (e.g. the use of trombones in the ninth movement), thus they agree with the final Leipzig version.
When compiling the present score the only problem emerged in connection with the drums since their parts are lost or probably never existed at all. The orignal title of the cantata was „Concerto a 13, per 3 Trombone, Tarn-buri, 1 Oboe, 2 Violini e Viola, Fagotto e Violoncello, 4 Voci con Continuo di J. 5. Bach". It is, however, surprising to find more performers listed than the main title includes. It is conceivable that the composer did not deem the participation of Tamburi (evidently kettledrums) compulsory or he simply left it to the drummer to improvise. In some of the later editions attempts were made to supply a timpani part which, in our opinion, is incompatible with the demand of authenticity, thus this practice was not followed here. In performance the final movement can be easily completed, if desirable, with some kettledrum beats to support the trumpets. The order of instruments follows the later established practice (from top to bottom: woodwinds — brass — voices — strings and continuo). According to the original parts the continuo is usually played by the cello, the double bass and the organ except in movements 3, 8 and 10 where the double bass is omitted; in movements 4 and 7, however, the bassoon also joins in the continuo.

The text of movements 2, 6 and 9 is based on biblical psalms, that of the 11th (final) movement on the Revelations of St. John while the others can be attributed to some German poet contemporary to Bach, probably to Salomon Franck.
Gdbor Darvas

Гобой Виолончели Бас Скачать ноты