Мастера пения Ноты

Практический материал для обучения пению для начинающих
Сочинения старых мастеров классиков Гайдна, Моцарта, Бетховена, Вебера, Шуберта, Мендельсона

 

 

Классика для начинающих
A DAL MESTEREI
I
Мастера пения 1
közreadja Ádám Jenő
Zeneműkiadó Budapest, 1956г.

Tartalomjegyzék / содержание:

 

Az énekes nevelés gyakorlati anyaga a kezdő évekre Régi olasz, francia, német mesterek és Haydn, Mozart művei

Tudott dolog és helyes gyakorlat, hogy az énekes nevelés alapja a daléneklés. Hozzátehetjük: végső, legmagasabb művészi fokon célja is. Az énekes növendék nemcsak énekelni tanul, hanem dalolni is. A magyar nyelv e két szavában benne érződik a megkülönböztetés, hogy az éneklés* készség, a dalolás: művészet. Énektanulással a növendék természettől nyert hangszerét tökéletesítgeti, dalénekléssel előadóművészetet tanul. Előadói képesség csakis a daléneklés gyakorlatában fejlődhet töretlenül. Magyar énekes számára természetesen már a kezdet kezdetén elsősorban magyar nép- és műdalanyagon. A továbbiak során azonban már nem mellőzheti az egyetemes dalirodalom minél szélesebb körű ismeretét sem. Kár, hogy a sajátosan egyéni hangú magyar műdalköltészet fejlődésével énekes pedagógiánk hosszú időn át kellő mértékben nem tartott lépést. Mindaz, ami ebben hátráltatta, ma már tűnőben van. Ami megmaradt belőle, részint a már megjelent, részint a készülő új kiadványok révén hamarosan elkerül az útból.

Az egyetemes dalköltészet anyaga — bár a hazai énekpedagógia majdnem kizárólag vele élt — utóbb egyre szűkebb keretek közé szorult. A Sik József és Szabados Béla szerkesztésében lassan fél évszázada megjelent, tanulmányi anyagként általánosan elfogadott nyolc kötetnyi műdalgyűjtemény elfogyott. Dalanyagában meglehetősen elhasználódott. Felfrissítésre szorul. A hiány pótlásáról „A DAL MESTEREI" címen megjelenő sorozat igyekszik gondoskodni. Ezen felül egy-két időközben felmerült követelménynek is eleget kíván tenni.
Az anyag kiválogatásával és rendezésével kapcsolatban már korábban szóba került a fokozatosság elvének érvényesítése is. Ennek gyakorlati megvalósítása nem a legegyszerűbb követelmény. A dalirodalom korszakokat és stílusokat felölelő hatalmas anyagának keresztmetszetéből a legalkalmasabb jellemző példák összeválogatása már magában véve sem könnyű. Az ilyen módón kiválogatott anyagnak a nevelő szempontjai szerint, a képzés egyes mozzanatainak megfelelő kategóriákba való sorakoz-tatása még bonyolultabbá teszi a feladatot. A különféle szempontok érvényesítése megszabott keretek között ezúttal csak hézagosan és csupán nagy vonalaiban sikerülhetett.
A tizenkét kötetre tervezett anyag I., II. és III. kötete a tanulmányi idő két-három esztendős szakaszára kíván válogatási lehetőséget nyújtani. Az első három kötet tehát a kezdő évjáratoké. Nem vitás :kezdetre a könnyebb, az egyszerűbb az alkalmasabb. Helyesebben: a technikailag egyszerűbbek; a hangkészletben, ritmikában szerényebb, rövidebb lélegzetű, formában könnyebb átfogható dalok. Az így egybegyűjtött d^lok előadói szempontból csupán annyiban jelenthetnek könnyebbséget (tudjuk jól: gyakran az egyszerűbb a nehezebbb!), hogy az éneket tanuló, előadást és művészi átélést zavartalanabbul tanulhat rajtuk, mint halmozott nehézségek közepette.
Az anyag tekintélyes számban rövidebb, többstrófás dal. Az ugyanazon dallammal énekelendő versszakok némelyikének kényelmes elhagyása helyett ajánlatos lehetőleg az összes versek tartalom szerint való változatos előadása. Az ilyen gyakorlat az előadói készség egyik legjobb csiszolója.

A dalok összeválogatásának szempontjai között már a tanulás kezdetén sem mellőzhető a — jóllehet többnyire még csak csírájában — megnyilatkozó különböző énekes alkat figyelemre méltatása sem. Nem annyira a hangfajtákra, a kibontakozó egyéni hangszínekre gondolunk, mint inkább az énekes növendék különleges habitusára, arra a személyes jellegzetességre, mely őt érlelődése folyamán mint dalénekest, vagy színpadi énekest végkifej lésben a lírai, drámai, a hősi, a vidám vagy súlyosabb zene világába utalja. Az időközben való többirányú tapogatódzó próbálkozás sem haszontalan. A nevelő kétségeit eloszlatja s a növendéket képességeiben edzi, Önismeretében erősíti.
Szoros kapcsolatban áll a fentiekkel a dalirodalom egyes korszakainak stíluskérdése is. Régi mesterek több évszázados dalai nem puszta ismeretszerzés célzatával szerepelnek a kötetekben. Koronként változó a műdalköltészet hangulatvilága és ennek megfelelően kifejezésmódja is. A szélesebbre szabott hangulatvilág mellett a többféle kifejezésmód elsajátítása szélesebbre tárja az énekes előadási stílusának lehetőségeit is. Az olasz bel canto édesen áradó dallamvilága, a régi francia chanson ízes szellemessége, a korai Lied izmosabb realizmusa nem egyszer otthonosabb a ma lantjának acélosabban zengő húrjain, mint az őket követő régi-, vagy újromantika némely hajtása.
Magyar énekes előadóművész számára a magyar nyelv hangzástörvényeinek tökéletes elsajátítása elsősorban kötelező. Ennek folytán bármennyire helyesnek ítéljük az egyetemes dalirodalom remekeinek eredeti nyelven való előadását, mégis szükséges követelménynek tartjuk azok magyar nyelven való éneklését is. Több, más ok mellett főként azért, mert az alsó évjáratokban a helyes magyar éneklés tökéletes elsajátítása érdekében ajánlatos mellőznünk a sajátunkon kívül más, idegen nyelven való éneklést. Ez pedig azt jelentené, hogy aránylag hosszú ideig kizárnánk az énekes növendéket az egyetemes dalirodalom széles, gazdag zenevilágából.
A zenei műfordítás bonyolult problémája nem minden ok nélkül vitatott kérdés ma is. A vele szoros kapcsolatban álló helyes magyar prozódia követelményeivel az utóbbi időben többen is igen sokoldalúan foglalkoztak. Cikkek, viták számos elvi kérdést vetettek fel, ezek nyomán a kérdés nyelv- és zenetudományi stb. vonatkozásaiban jobbára tisztázódott. Nem esett szó azonban a szöveg jó énekelhetőségének gyakorlati feltételeiről, főként az énekes szempontjából. Természetes, hogy az eredetihez hű szöveg, költői kifejezés, kifogástalan prozódia, helyesen alkalmazott értelmi és érzelmi hangsúlyok, általában a szöveg és dallam zavartalan viszonya a jó szövegfordítás elemi feltételei gyakorlati szempontból is. (Az olyanféle kívánság, mely szerint egyik vagy másik vokális ilyen vagy olyan hangmagasságban kényelmesebben énekelhető lenne, a képzett énekest nem kötheti.) Mégis, nem egyszer igazat kell adjunk az énekes előadónak, midőn egy-egy szöveget minden hibátlansága ellenére is nehézkesnek érez. Mintha nem folynék kellő természetességgel. Akadályozza őt. Másik viszont könnyedén ömlik ajkáról. A szöveggel szemben támasztható efféle különleges követelményt — bár írott szabályai, legalábbis egyelőre, nincsenek — az énekes általában „érzés szerint" ismeri. A fordításoknál énekesek bevonásával igyekeztünk tekintettel lenni erre a szempontra is.
A kezdő évek számára közreadott három kötet dalainak ambitusa kevés kivételtől eltekintve nyolc hang körül mozog. A hangfejlesztés kezdeti éveinek gyakorlatát szem előtt tartva, a középfekvést képviselik. A dalokat ezen a fokon a fő (esetleg átmeneti) hangfajuk szerint kötetekbe sorolva közreadni nem állott módunkban, de nem is látszik szükségesnek. Az eredeti hangnemtől csakis kivételesen és olyan esetben tértünk el, amikor egy-egy korábbra kínálkozó dalt magas fekvése későbbre utalt volna.
Ritkábban előforduló, különleges szöveghez és hangszínhez, valamint hangnemhez kötött dalokat (főként opera- és más áriákat) kivéve, a jól megfontolt transzponálás nemcsak lehetséges, de többféle szempontból gyakran ajánlatos, sőt szükséges is. Jó kísérő nem nélkülözheti a transzponálásban való jártasságot. A kísérők között akadnak, kik kényelemből, vagy nem lévén a készség birtokában, igyekeznek a transzponálást mellőzni. Ennek többnyire az énekes vallja kárát; előadása sínyli meg. Ezt elkerülendő inkább írja át a dalokat maga. A zeneelméletben valamennyire is jártas énekes számára e kötetek dalainak írásbeli transzponálása — amennyiben szükséges — több haszonnal jár, mint fáradsággal.

A régi, újabb, közeli és egészen modern dalirodalom nagyon gazdag és stílusban is rendkívül változatos zenei világ. Ahány énekes, annyiféle képesség, hang és egyéniség. Így mérlegelve, a 150 dal válogatásra aligha elegendő az első egy-két évre. Haszna, hogy többfelé mutat utat és többféle lehetőségre hívja fel a figyelmet. A szükséges kiegészítés tehát továbbra is részben a törekvő énektanulótól és mindenekfölött a tanár adott esetekkel mindig számotvető, körültekintő segítségétől várható csupán.
Budapest, 1956. január 21-én.
A SZERKESZTŐ

Тексты на венгерском и языке оригинала

RÉGI OLASZOK
Caccini: Ámor, mit váratsz?
Caccini: Nyugtalan Ámor
Caldara: Fényben fürdik a táj
Carissimi: Hűtlen szívem  
Falconieri: Bíbor ajkad
Falconieri: O bűbájos barna fürtök
Peri: Kezdj dalba vélem  
Perti: Ajkad ontja a dalt  
Quagliati: Tavaszi dal
Scarlatti: Meddig tart e kínos élet?

RÉGI NÉMETEK
Albert: öszi dal  
Dedekind: Az idő változása
Gabler: Májusi dal
Graun: Búcsúóda Phyllishez  
Hammerschmidt: A csók művészete
Krieger: Agglegény örömök  
Krieger: Esti dal
Voigtlánder: Ö, álnok szív!

ANGOLOK
Morley: Leány és legény  
Purcell: Mit kell hát tennem. ?
BAROKK
Bach: A jászolnál
Bach: A végső órám  
Bach: Az isteni jóságról  
Bourgeois—Bach: Elmúlt egy nap
Bourgeois—Bach: Reménységem  
Hándel: Aria  
Hándel: Hímes rétek

RÉGI FRANCIAK
Blaise: A cseresznye  
Cherubini: A vén csavargó
Devienne: Panasz
Dezéde: A jelen dicsérete
Philidor: A kis gyermekek
Piccini: Elveszett dolgok  
Rameau: A tücsök

KLASSZIKUSOK
Haydn: A barátsághoz
Haydn: Az elhagyott  
Haydn: Egykedvűség  
Haydn: Edes lányka  
Haydn: Falusi jókedv
Haydn: Megelégedettség  
Haydn: Szerelmes óhajtás
Mozart: A fonó lányka
Mozart: A magányhoz
Mozart: A reményhez
Mozart: Az anyóka  
Mozart: Az ibolya
Mozart: Eltitkolás
Mozart: Megnyugvás  
Mozart: Óhajaim  
Mozart: Vágyódás a tavasz után

Вокальные произведения классиков Скачать ноты

 

Композиторы классики
A DAL MESTEREI
II
Мастера пения 2
közreadja Ádám Jenő
Zeneműkiadó Budapest, 1956г.

содержание:

 

Az énekes nevelés gyakorlati anyaga a kezdő évekre Régi angol mesterek, Beethoven, Weber, Schubert, Mendelssohn művei

Тексты на венгерском (английском, немецком ...) языках

ALFABETISCHES REGISTER — ALFABETICAL INDEX

Abendlied (Schubert—Zävodszky)
Auf Flügeln des Gesanges, Op. 34. No. 2. (Mendelssohn—Szabö)
An die Entfernte, Op. 71. No. 3. (Mendelssohn—Hankiss)
An die Laute, Op. 81. No. 2. (Schubert—Härs)
An die Nachtigall, Op. 98. No. 1. (Schubert—Zävodszky)
Bei der Wiege, Op. 47. No. 6. (Mendelssohn—Hankiss)
Blow, blow, thou winter wind (Arne—Hankiss)
Das Blümchen Wunderhold, Op. 52. No. 8. (Beethoven—Hankiss)
Das Echo, Op. 130. (Schubert—Zävodszky)
Das Mädchen an das erste Schneeglöckchen, Op. 71. N. 3. (Weber—Hankiss)
Das Sehnen, Op. 172. No. 4. (Schubert—Zävodszky)
Der treue Johnie, Op. 108. No. 17. (Beethoven—Härs)
Der Leidende, Op. posth. 50. (Schubert—Zävodszky)
Die Liebe des Nächsten, Op. 48. No. 2* (Beethoven—Zävodszky)
Die liebe Farbe, Op. 25. No. 16. (Schubert—Länyi)
Die Zeit, Op. 13. No. 5. (Weber—Hankiss)
Erntelied, Op. 8. No. 4. (Mendelssohn—Szabö)
Erster Verlust, Op. 5. No. 4. (Schubert—Zävodszky)
Fairest Isle (Purcell—Hankiss)
Frage, Op. 9. No. 1. (Mendelssohn—Härs)
Frohsinn, Op. posth. 45. (Schubert—Zävodszky)
Gruss, Op. 19. No. 5. (Mendelssohn—Zävodszky)
Heidenröslein, Op. 3. No. 3. (Schubert—Zävodszky)
Heimlicher Liebe fein, Op. 64. No. 3. (Weber—Hankiss)
I attempt from Love's Sickness to Fly (Purcell—Hankiss)
Ich liebe dich (Beethoven—Zävodszky)
Ich sah ein Röschen am Wege stehn, Op. 15. No. 5. (Weber—Zävodszky)
Klaglied, Op. 131. No. 3. (Schubert—Zävodszky)
Lachen und weinen, Op. 59. No. 4. (Schubert—Zävodszky)
Lieblingsplätzchen (Mendelssohn—Szabö)
Lied, Op. 52. No. 6. (Beethoven—Zävodszky)
Lied der Hirtin (Weber—Hankiss)
Lied des Marmottenbuben, Op. 52. No. 9. (Beethoven—Hankiss)
Litaney, Op. post. (Schubert—Härs)
Mailied, Op. 52. No. 4. (Beethoven—Zävodszky)
Meeres Stille, Op. 3. No. 2. (Schubert-^Szabö)
Minnelied (Schubert—Zävodszky) .  
Mollys Abschied, Op. 52. No. 5. (Beethoven—Zävodszky)
Now, o now, I Needs Must Part! (Dowland—Hankiss)
Oh, no, wennever mention her (Bishop—Hankiss)
Sehnsucht, Op. 83. No. 2. (Beethoven—Zävodszky)
ßince Phyllis swears Inconstancy (Hart—Hankiss)
Sonntagslied, Op. 34. No. 5. (Mendelssohn—Hankiss)
Tischlerlied, Op. posth. 48. (Schubert—Zävodszky)
Trauer der Liebe (Schubert—Zävodszky)  
Tränenregen (Schubert—Zävodszky)
Trost (Schubert—Zävodszky)
Volkslied, Op. 47. No. 4. (Mendelssohn—Szabö)
Wanderers Nachtlied, Op. 96. No. 3. (Schubert—Szabö)
Wenn sich zwei Herzen scheiden, Op. 99. No. 5. (Mendelssohn-Zävodszky)
Wiegenlied, Op. 13. No. 2. (Weber—Hankiss)

Арне - Хэнкисс: Дуй, дуй, дикий зимний ветер
Бетховен - Заводски: По-соседски, соч. 48. № 2
Бетховен - Лайм: Верный Джонни, соч.108 № 17
Бетховен - Ганкисс: Песня о бормочущем мальчике, соч. 52. № 9
Бетховен - Заводски: Песня, соч. 52. No. 6
Бетховен - Заводский: Майская песня, соч. 52. No. 4
Бетховен - Заводски: Прощание с Молли, соч. 52. № 5
Бетховен - Ганкисс: Маргаритки, соч. 52. No. 8
Бетховен - Заводски: Я люблю тебя
Бетховен - Заводский: Тоска, соч. 83. № 2
Епископ - Хэнкисс: О нет, никогда
Доуленд - Хэнкисс: Вы должны развестись
Харт - Хэнкисс: Неверная маленькая Филлис
Мендельсон - Портной: На качающемся крыле песни, соч. 34. № 2.
Мендельсон - Портной: Мое любимое место
Мендельсон - Портной: Песня об урожае, соч. 8. No. 4
Мендельсон - Ганкисс: К отсутствующему, соч.71. № 3
Мендельсон - Ганкисс: Рядом с колыбелью, соч. 47. № 6
Мендельсон - Лайм: Вопрос, соч. 9. № 1
Мендельсон - Заводски: Сердца, когда они наконец разводятся, соч. 99. № 5.
Мендельсон - Заводски: Привет, соч. 19. № 5
Мендельсон - Ганкисс: Воскресная песня, соч. 34. No. 5
Мендельсон - Портной: До свидания, соч. 47. № 4
Перселл - Хэнкисс: самый красивый остров
Перселл - Хэнкисс: Куда мне бежать?
Шуберт - Заводски: Соловью, соч.98. № 1
Шуберт - Девочки: Добрый цвет, соч. 25. № 16
Шуберт - Hárs: Для лютни, соч. 81. № 2
Шуберт - Заводски: Страдалец
Шуберт - Сабо: Вечерняя песня странника, соч.96, № 3
Шуберт - Заводски: Эхо, соч.130
Шуберт - Заводски: Песня плотника
Шуберт - Заводски: Первая потеря, соч. 5. № 4
Шуберт - Портной: Молчание на море, соч. 3. № 2
Шуберт - Заводски: Вечерняя песня
Шуберт - Заводски: Ура
Шуберт - Заводски: Радость и печаль, соч. 59. № 4
Шуберт - Заводски: Слезы
Шуберт - Лайм: Литания
Шуберт - Заводски: Песня заявителя, соч. 131. № 3
Шуберт - Заводски: Горе любви
Шуберт - Заводски: Песня о любви
Шуберт - Заводски: Дикая роза, соч. 3. № 3
Шуберт - Заводски: Желание, соч. 172. № 4
Шуберт - Заводски: Комедия
Вебер - Хэнкисс: Песня пастушки
Вебер - Ганкисс: Время, соч. 13. № 5
Вебер - Ганкисс: Колыбельная, соч.13. № 2
Вебер - Ганкисс: Девушка для первого подснежника, соч.71. № 3
Вебер - Ганкисс: Мучение тайной любви, соч. 64. № 3
Вебер - Заводски: В глубине зеленого леса, соч. 15. № 5

Песни классиков Скачать ноты

 

A DAL MESTEREI
III
Мастера пения 3
közreadja Ádám Jenő
Zeneműkiadó Budapest, 1957г.

содержание:

 

Az énekes nevelés gyakorlati anyaga a kezdő évekre Régi angol mesterek, Beethoven, Weber, Schubert, Mendelssohn művei

Тексты на венгерском (английском, немецком ...) языках

Az énekes nevelés gyakorlati anyaga a kezdő évekre

Balakirev—Závodszky: Almomban hallgatom
Borogyin—Hankiss: Könnyeimből
Brahms—Závodszky: A bánkódó, Op. 7. No. 5
Brahms—Závodszky: A fonó lány dala, Op. 107. No. 5
Brahms—Závodszky: A vadász, Op. 95. No. 4
Brahms—Závodszky: Bölcsődal, Op. 49. No. 4
Brahms—Závodszky: Hugóm, jöjj
Brahms—Závodszky: Jöjj! Op. 97. No. 5
Brahms—Závodszky: Népdal, Op. 7. No. 4
Brahms—Závodszky: Útban a kedveshez, Op. 48. No. 1
Brahms—Závodszky: Vasárnap, Op. 47. No. 3
Cornelius—Lányi: Mirtuszág
Dargomizsszkij—Závodszky: Nálunk így szokás
Franz—Závodszky: Jó éjt, Op. 5. No. 7
Franz—Hankiss: Válás és viszontlátás, Op. 7. No. 3
Glinka—Závodszky: Ne bíztass
Grieg—Závodszky: A szívem áld, Op. 10
Grieg—Závodszky: Barna szempár
Grieg—Hankiss: öreg édesanyám, Op. 33. No. 7
Kjui—Hankiss: A fecske, Op. 15. No. 4
Kjui—Hankiss: Carszkojeszjeloi szobor, Op. 57. No. 17
Kjui—Gervay: Hallgatlak téged, Op. 57. No. 9
Kjui—Závodszky: Hogyha csalódás ér, Op. 57. No. 2
Kjui—Závodszky: Menyiszk
Kjui—Závodszky: ösz van, Op. 67. No. 10
Rimszkij-Korszakov—Hárs: Déli éjszaka, Op. 3. No. 2
Rimszkij-Korszakov—Závodszky: Leszáll az est, Op. 4. No. 4.
Schumann—Závodszky: A remete, Op. 83. No. 3
Schumann—Závodszky: A rózsa, a gerle, Op. 48
Schumann—Závodszky: Az árva, Op. 79. No. 15
Schumann—Závodszky: Az elhagyott lányka, Op. 64. No. 2
Schumann—Hankiss: Az esti csiÚag, Op. 79. No. 1
Schumann—Závodszky: Bús könnyeimből, Op. 48. No. 2
Schumann—Závodszky: Fel bátran
Schumann—Závodszky: Hallom a kedves hangját, Op. 48
Schumann—Gervay: Idegenben, Op. 39
Schumann—Závodszky: Jázminbpkor, Op. 27. No. 4
Schumann—Závodszky: Katicabogár, Op. 79. No. 14. '.
Schumann—Závodszky: Kétségek közt, Op. 24. No. 8
Schumann—Hankiss: Kovács dala, Op. 90. No. 1
Schumann—Závodszky: Lehull a nyárnak dísze, Op. 104. No. 6.
Schumann—Závodszky: Menyasszony dala
Schumann—Lányi: Népdal, Op. 51. No. 2
Schumann—Hankiss: Pillangó, Op. 79. No. 2
Schumann—Závodszky: Szép szemed, ha láthatom, Op. 48
Schumann—Závodszky: Tavasz köszöntése, Op. 79. No. 4
Schumann—Závodszky: Zöld hímes rét, Op. 35. No. 4
Weber—Hankiss: Bár volnék kis madár, Op. 54. No. 6
Weber—Hankiss: Fogoly dalosok, Op. 47. No. 1
Wolf—Závodszky: Egy régi képhez
Wolf—Závodszky: Egy semmiségnek
Wolf—Závodszky: Harmatos reggel
Wolf—Závodszky: Pillangó áprilisban

Вокальные сочинения для начинающих Скачать ноты

 

A DAL MESTEREI
VII/a
Мастера пения
közreadja Ádám Jenő
Zeneműkiadó Budapest, 1965г.

содержание:

 

A DAL MESTEREI VII/a kötete Mozart, Beethoven, Mendelssohn és Schumann magas hangokra írt dalainak válogatott szemelvényeit tartalmazza. (Schubert magas hangokra szerzett dalai külön kötetben, a VH/b-ben foglalnak helyet.)
Minden dal eredeti hangnemében került közlésre. Ez a körülmény azonban nem jelenti azt, hogy magas hangú énekes ne találhatna hangjának megfelelő művet a fenti zeneköltők középhangokra írt dalait tartalmazó VlII/b kötetben, ugyancsak eredeti hangnemben, tehát transzponálás nélkül. Áll ez megfordítva is. A IX. kötet mélyfekvésű dalait, jellegüknél fogva, a zeneköltő hangelképzelésének megfelelően, inkább csak alt, vagy basszus énekelheti. Viszont ezek számára számos akad a középhangokra írt dalok között is.

A transzponálás természetesen jóval szélesebbre tárja a válogatás lehetőségeit minden hangfaj számára. Ám ennek is megvannak az előadóművészet és ízlés szabta korlátai.
Nem kétséges, hogy a dalok hangneme, ambitusa, továbbá zenei, szövegi, érzelmi és hangulati tartalma, valamint a különböző hangfajták, előadói alkat stb. szorosan összefüggnek egymással. Mindent egybevetve jobb a zeneköltő hangelképzelését szem előtt tartva válogatni, mint a későbbi, sokféle transzponált kiadásból következtetni az eredetire.
*
A szerkesztés a fenti mesterek dalainak nálunk elérhető valamennyi kiadását egybe vetette. Közöttük elvétve, főként a szövegben, itt-ott némi eltérés adódik. Ezek közlését mellőztük.
Az énekszólam és néhány helyen a zongora kottaírásmódját korszerűbb, könnyebben olvasható kottaképpel helyettesítettük.
A kiadvány részben pedagógiai célzata, s az ebből folyó gyakorlat — mintegy útmutatásul, figyelemkeltés szempontjából csupán a legfontosabb helyeken — ajánlatossá tette, hogy itt-ott az eredetinél valamivel több előadási jelet alkalmazzunk. Ezeket a jeleket azonban, az eredetiektől való megkülönböztetésül mindenütt zárójelbe tettük.
Az énekszólamban található lélegző jelek egy része az egybe tartozó zenei frázisok helyes tagolására utal.
A szerkesztő

тексты на венгерском, немецком

Песни классиков Скачать ноты

 

A DAL MESTEREI
VII/b
Мастера пения
az énekes nevelés gyakorlati anyaga
Schubert
magas hangra írt dalai
közreadja Ádám Jenő
Zeneműkiadó Budapest, 1965г.

содержание:

 

A DAL MESTEREI VH/b kötete Schubert magas hangokra szerzett dalainak válogatott szemelvényeit tartalmazza.
Minden dal eredeti hangnemében került közlésre. Ez a körülmény azonban nem jelenti azt, hogy a magas hangú énekes ne találhatna hangjának megfelelő művet a zeneköltő középhangokra írt dalait tartalmazó VlII/b kötetben, ugyancsak eredeti hangnemben, tehát transzponálás nélkül. Á]l ez megfordítva is. A IX kötet mélyfekvésű dalait jellegüknél fogva, a zeneköltő különleges hang-elképzelésének megfelelően inkább csak alt, vagy basszus énekelheti. Viszont a középhangokra írt dalok között számos akad az ő számukra is.
A transzponálás természetesen jóval szélesebbre tárja a válogatás lehetőségeit minden hangfaj számára. Ám ennek is megvannak az előadóművészet és ízlés szabta korlátai.
Nem kétséges, hogy a dalok hangneme, ambitusa, továbbá zenei, szövegi, érzelmi és hangulati tartalma, valamint a különböző hangfajták, előadói alkat stb. szorosan összefüggnek egymással. Mindent egybevetve jobb a zeneköltő hangelképzelését szem előtt tartva válogatni, mint a későbbi sokféle, transzponált kiadásból következtetni az eredetire.
*
A szerkesztés Schubert dalainak nálunk elélhető valamennyi kiadását egybe vetette. Közöttük elvétve, főként a szövegben, itt-ott némi eltérés adódik. Bár lényegtelenek, mégis közlünk belőlük néhányat az egyes kötetekben.
A különböző kiadványok nehézkes kottaírásmódját néhány helyen korszerűbb, könnyebben olvasható kottaképpel helyettesítettük.
*
Schubert az előadási jelekkel, a korabeli gyakorlatnak megfelelően, meglehetős szűken bánt. Amit közölt, azt is többnyire a zongora szólamába írta. Nyilván megbízott az előadó művészi felfogásában, ízlésében, képzelő erejében, E kiadvány részben pedagógiai célzata,* s az ebből folyó gyakorlat — mintegy útmutatásul, gondolat-ébresztőként a legfontosabb helyeken —, ajánlatossá tette, hogy az eredetinél valamivel több előadási jelet alkalmazzunk. Ezeket azonban, mint nem a zeneköltőtől eredőket, megkülönböztetésül, mindenütt zárójelbe tettük.
Az énekszólamban található lélegző jelek egy része az egybe tartozó zenei frázisok helyes tagolására utal.
A szerkesztő

BETŰRENDES MUTATÖ EREDETI CÍMEK SZERINT:

Am Feierabend
Am Flusse
Am Grabe Anselmo's
Am See
An die Entfernte
An die Nachtigall
Danksagung an den Bach
Dass Sie hier gewesen!
Der Musensohn
Der Müller und der Bach
Der Neugierige
Der Unglückliche
Die Forelle
Die gefangenen Sánger
Die Post
Die Rose
Die Wetterfahne
Du bist die Ruh
Erikönig
Erstarrung
Gretchen am Spinnrade
Liebesbotschaft
Nachtviolen
Nahe des Geliebten
Rückblick
Schwanengesang
Schwestergruss
Sehnsucht
Sei mir gegrússt
Stándchen
Trockne Blumen
Ungeduld
Vergebliche Liebe
Wasserflut
Wiegenlied

Шуберт Вокал Ноты Скачать ноты